Blog

Met de volledige verduurzaming van de energiemarkt tegen 2050 wil onze sector haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen klimaatverandering. Een dergelijke transformatie gebeurt niet van de ene dag op de andere en vereist samenwerking.

De weg naar een klimaatneutrale samenleving kent helaas geen wonderoplossingen. Een one size-fits-all aanpak leidt tot hogere kosten voor burgers, bedrijven en overheden. Propaan en biopropaan zijn uitstekende hulpstukken om de energievraag van huishoudens koolstofvrij te maken tegen 2050.

 

Een betaalbare transitie voor burgers

De energietransitie kan enkel slagen als de energiefactuur betaalbaar blijft voor alle gezinnen en bedrijven. Energetische renovaties en de aankoop van een warmtepomp zijn investeringen die niet voor iedereen haalbaar zijn. Elektrificatie is op technisch en economisch vlak niet altijd haalbaar, zeker niet op heel korte termijn. Waterstof biedt veel mogelijkheden maar is niet zaligmakend, en bovendien ook niet altijd economisch haalbaar. Voor afgelegen woningen met een hoge energievraag zijn deze oplossingen niet de meest optimale. Uit een kostenvergelijkende studie, uitgevoerd door Gemserv, blijkt dat verwarming op basis van biopropaan de meest economisch rendabele optie is van alle koolstofarme verwarmingstechnologieën, ongeacht de energievraag van de woning

 

Een betaalbare transitie voor de overheid

De aankoop van duurzame verwarmingssystemen wordt vaak gesubsidieerd door de overheid aan de hand van premies. De keuze voor duurzame verwarmingssystemen die ook kostenefficiënt zijn, is dus niet enkel goed voor de portemonnee van de consument, maar ook voor de subsidie-uitgaven van de overheid.

 

Klimaat en luchtkwaliteit

In het klimaatdebat staan broeikasgassen die voor klimaatopwarming zorgen – en dan vooral CO2 – centraal. Bij verbrandingsprocessen komen echter ook andere stoffen in de atmosfeer terecht die schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid, zoals stikstofoxiden (Nox) en fijne stofdeeltjes (PM). Jaarlijks overlijden niet minder dan 400.000 Europeanen aan de gevolgen van luchtvervuiling. De omschakeling van fossiele brandstoffen (kolen, stookolie) naar biopropaan levert al onmiddellijk een grootschalige CO2-besparing op, gemeten over de gehele levenscyclus*. En bij de verbranding van (bio)propaan komen er zo goed als geen fijne stofdeeltjes vrij, wat de luchtkwaliteit ten goede komt.

*CEDelft(2021) Emissions of (bio)LPG and oth erenergy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks – Country report: Belgium

 

Een realistisch tempo

Sectoren die het potentieel hebben om het energieaanbod tegen 2050 volledig te verduurzamen moeten daarvoor de nodige tijd en ondersteuning krijgen. Economische analyses tonen aan dat het volledige aanbod van propaan op de Europese markt kan vervangen worden door hernieuwbaar biopropaan in 2050. De weg daarnaartoe vereist echter belangrijke inspanningen van ondernemers en investeerders. Kortzichtige beleidsmaatregelen die het toekomstig potentieel van biopropaan beknotten, en op die manier bijdragen aan een negatief ondernemersklimaat, zijn dus contraproductief.