Tanks

Veiligheid & Reglementering

Voor meer intensief gebruik (verwarming van woningen, ambachtelijke en industriële toepassingen, etc.) kan propaan worden opgeslagen in tanks.

Er bestaan enerzijds bovengrondse tanks met standaard inhouden die variëren van 500 liter tot 3000 liter en eventuele grotere capaciteiten voor tertiair of industrieel gebruik.
Hier staat de tank stabiel en zichtbaar opgesteld in de omgeving van de toepassing.

Er bestaan anderzijds ingegraven tanks/ondergrondse tanks waarvan de inhouden meestal variëren van 1600 liter tot en 3000 liter……….
Hier is enkel het deksel naar de toegangsput voor de vulling zichtbaar en weggewerkt in het maaiveld.

Regelgeving

Bovengrondse en ook ondergrondse/ingegraven gastanks moeten voldoen aan de PED (Pressure Equipment Directive) en zijn altijd voorzien van alle beveiligingen en accessoires voor de controle van het opgeslagen gas.
Bij het plaatsen van deze tanks, die altijd buiten geïnstalleerd worden, moet aan bepaalde veiligheidsvoorschriften worden voldaan (zie tabel hierna: Exploitatievoorwaarden voor tank depots)

Aanvragen

Voor informatie over de gastank die past bij uw toepassing(en) en de plaatsing van de tank kunt u beroep doen op één van onze leden die zullen zorgen voor de nodige toelichtingen, een vlotte plaatsing en de gangbare administratieve formaliteiten zoals:

  • De uitvoerbaarheidsstudie
  • Het bepalen van het type en inhoud tank
  • Opstellen van het installatieplan
  • Aanvragen van de vergunning/melding aan de gemeente
  • Aanvraag tot controle door een erkend organisme
  • Periodiek onderhouden en schilderen van de tank
  • Aanvragen van de wettelijke herkeuringen; jaarlijks voor ingegraven/ondergrondse tanken of vijfjaarlijks voor bovengrondse tanken.

Installatie / Aansluiting

De leidingen en de diverse accessoires moeten zowel bij binnen- als bij buiteninstallaties worden geïnstalleerd door een erkend installateur. Deze levert na de afwerking van de installatie en de nodige beproevingen een “Pijpleidingen attest” af met daarin een installatieschema en de vermelding dat de installatie voldoet aan de in voege zijnde reglementeringen/normeringen.
De installatie, vanaf de afsluiter op de gastank tot en met de verbruikstoestellen met hun respectievelijke lucht aanvoer en afvoer moet gebeuren volgens de voorschriften van de “Handleiding voor Butaan- en Propaangas Installaties“, (volgens de norm NBN D51-006 versie 3-2017) die wordt uitgegeven door onze federatie <<hier bestellen>>
Een installatie voor propaan in bulk mag slechts in gebruik worden genomen na aflevering van een “Goedkeuringsverslag” door een erkend Belac geaccrediteerd keurorganisme. Dit organisme moet vooraf nagaan of de geldende wetgeving integraal werd nageleefd.

Alle documenten: vergunning(en)/melding aan de gemeente, PED (Pressure Equipment Directive) document van de gastank en het “pijpleidingen attest” moeten door de verbruiker/exploitant van de installatie ten allertijden kunnen worden voorgelegd bij het vullen van de gastank en aan het EDTC- keurorganisme bij de periodieke herkeuring van de opslagplaats en de uit te voeren lekdichtheidstest.